پیدا

از آن سوی شب صدا کن مرا

درخواست حذف اطلاعات

صدایم کن... صدایم کن از این شبهای تیره صدایم کن ... تو که صدایم کنی تنم ؛نارنجستانی می شود پر از عطر یاد تو ...